2021年论文 2021年论文

最小化 最大化
 1. Yang Wang, Yangjie Lan, Qian Song, Florian Vogelbacher, Ting Xu, Yan Zhan, Mingzhu Li,* Wei E. I. Sha,* and Yanlin Song*,Colorful Efficient Moiré-Perovskite Solar Cells,Adv. Mater.,2021,33,2008091
 2. Miaomiao Zou, Yu Zhang, Zheren Cai, Chuxin Li, Zhiyuan Sun, Cunlong Yu,Zhichao Dong, Lei Wu,* and Yanlin Song* ,3D Printing a Biomimetic Bridge-Arch Solar Evaporator for Eliminating Salt Accumulation with Desalination and Agricultural Applications,Adv. Mater,2021,33,2102443
 3. Qian Song, Yang Wang, Florian Vogelbacher, Yan Zhan, Danlei Zhu, Yangjie Lan, Wenzhong Fang, Zemin Zhang, Lang Jiang, Yanlin Song, and Mingzhu Li*,Moiré Perovskite Photodetector toward High-Sensitive Digital Polarization Imaging,Adv. Energy Mater.,2021,11,2100742
 4. Zeying Zhang, Huadong Wang, Meng Su,* Yali Sun, Shuangjie Tan, Ekaterina Ponkratova,Maoxiong Zhao, Dongdong Wu, Keyu Wang, Qi Pan, Bingda Chen, Dmitry Zuev and Yanlin Song*,Printed Nanochain-Based Colorimetric Assay for Quantitative Virus Detection,Angew. Chem. Int. Ed. ,2021,60,24234- 24240
 5. Yang Wang, Zemin Zhang, Yangjie Lan, Qian Song, Mingzhu Li,* and Yanlin Song*,Tautomeric Molecule Acts as a “Sunscreen” for Metal Halide Perovskite Solar Cells,Angew. Chem. Int. Ed,2021,60,8673-8677
 6. Xintao Lai+, Jingsong Peng+, Qunfeng Cheng+, Antoni P. Tomsia, Guanlei Zhao, Lei Liu,Guisheng Zou, Yanlin Song, Lei Jiang, and Mingzhu Li*,Bioinspired Color Switchable Photonic Crystal Silicone Elastomer Kirigami,Angew. Chem. Int. Ed.,2021,60, 14307-14312
 7. Fanyi Min,Peng Zhou, Zhandong Huang, Yali Qiao,* Changhui Yu, Zhiyuan Qu,Xiaosong Shi,Zheng Li,Lang Jiang,Zhen Zhang,Xuehai Yan,and Yanlin Song*,A Bubble-Assisted Approach for Patterning Nanoscale Molecular Aggregates,Angew. Chem. Int. Ed.,2021,60,16547 -16553
 8. Zengqi Huang, Xiaotian Hu, Zhipeng Zhao, Xiangchuan Meng, Meng Su,* Tangyue Xue, Jimei Chi, Hongfei Xie, Zheren Cai, Yiwang Chen,* Lin Li, and Yanlin Song*,Releasing Nanocapsules for High-Throughput Printing of  Stable Perovskite Solar Cells,Adv. Energy Mater,2021,11,2101291
 9. Yuduan Wang,§ Yang Wang,*,§ Jiangyang Shao,* Yangjie Lan, Zhongrui Lan, Yuwu Zhong,*and Yanlin Song, Defect Passivation by a D−A−D Type HoleTransporting Interfacial Layer for Efficient and Stable Perovskite Solar Cells,ACS Energy Lett.,2021,6,2030-2037
 10. Xiangchuan Meng, Xiaotian Hu,* Yanyan Zhang, Zengqi Huang, Zhi Xing, Chenxiang Gong, Li Rao, Hongyu Wang, Fuyi Wang, Ting Hu, Licheng Tan, Yanlin Song, and Yiwang Chen*, A Biomimetic Self-Shield Interface for Flexible Perovskite Solar Cells with Negligible Lead Leakage,Adv. Funct. Mater,2021,31,2106460
 11. Yongrui Yang , Fanyi Min , Yali Qiao,*, Zheng Li, Florian Vogelbacher , Zhaoxin Liu , Wenkun Lv , Yang Wang , Yanlin Song*,Embossed transparent electrodes assembled by bubble templates for efficient flexible perovskite solar cells,Nano Energy,2021,89,106384
 12. Lin Li, Chun Zhang, Lei Xu, Changqing Ye,* Shuoran Chen, Xiaomei Wang, and Yanlin Song*,Luminescence Ratiometric Nanothermometry Regulated by Tailoring Annihilators of Triplet–Triplet Annihilation Upconversion Nanomicelles,Angew. Chem. Int. Ed,2021,60,2 – 11
 13. Zhipeng Zhao, Huizeng Li,*An Li, Wei Fang, Zheren Cai, Mingzhu Li, Xiqiao Feng *,Yanlin Song*,Breaking the symmetry to suppress the Plateau–Rayleigh instability and optimize hydropower utilization,Nat. Commun.,2021,12,6899
 14. Rongrong Shao, Xiao Meng, Zhaojie Shi, Jiajia Zhong, Zheren Cai, Junhao Hu, Xiao Wang, Gang Chen, Shenghua Gao, Yanlin Song, and Chunhong Ye*,Marangoni Flow Manipulated Concentric Assembly of Cellulose Nanocrystals,Small Methods,2021,5,2100690
 15. Yiyuan Zhang, Zhandong Huang*, Zheren Cai, Yuqing Ye, Zheng Li, Feifei Qin, Junfeng Xiao, Dongxing Zhang, Qiuquan Guo, Yanlin Song, Jun Yang*,Magnetic-actuated “capillary container” for versatile three-dimensional fluid interface manipulation,Sci. Adv.,2021,7, eabi7498
 16. Kaixuan Li, Tongyu Li, Tailong Zhang, Huizeng Li, An Li, Zheng Li, Xintao Lai,Xiaoyu Hou, Yu Wang, Lei Shi, Mingzhu Li*, Yanlin Song*,Facile full-color printing with a single transparent ink,Sci. Adv.,2021,7,eabh1992
 17. Gangshu Chen, Pengwei Li, Tangyue Xue, Meng Su, Junjie Ma, Yiqiang Zhang,* Tianhao Wu, Liyuan Han, Mahmoud Aldamasy, Meng Li, Zehua Li, Jiale Ma, Shuyao Chen, Yao Zhao, Fuyi Wang, and Yanlin Song*,Design of Low Bandgap CsPb1−xSnxI2Br Perovskite Solar Cells with Excellent Phase Stability,Small,2021,17,2101380
 18. Yu Huang, Lingxiao Liu, Xian Yang, Xiaoyu Zhang, Bing Yan, Lei Wu, Pengju Feng,Xiaoding Lou, Fan Xia, Yanlin Song, and Fengyu Li*,A Diverse Micromorphology of Photonic Crystal Chips for Multianalyte Sensing,Small,2021,17,2006723
 19. Kuakua Lu,†Xiaomeng Li, † Qingqing Sun,*Xinchang Pang, Jinzhou Chen, Takeo Minari, Xuying Liu * and Yanlin Song, Solution-processed electronics for artificial synapses,Mater. Horiz.,2021,8,447-470
 20. Haochen Fan,Jinhua Huang,* Longsheng Chen,Yue Zhang,Yang Wang,CaiYan Gao, Pengcheng Wang, Xueqin Zhou, Kejian Jiang *and YanLin Song*,Methylamine-assisted secondary grain growth for CH3NH3PbI3 perovskite films with large grains and a highly preferred orientation,J. Mater. Chem. A,2021,9,7625–7630
 21. Xiaotian Hu , Xiangchuan Meng, Xia Yang , Zengqi Huang , Zhi Xing , Pengwei Li , Licheng Tan ,Meng Su, Fengyu Li , Yiwang Chen,*, Yanlin Song* ,Cementitious grain-boundary passivation for flexible perovskite solar cells with superior environmental stability and mechanical robustness,Science Bulletin,2021,66,527-535
 22. Meng Su ,* Yali Sun, Bingda Chen , Zeying Zhang, Xu Yang , Sisi Chen, Qi Pan, Dmitry Zuev Pavel Belov, Yanlin Song*,A fluid-guided printing strategy for patterning high refractive index photonic microarrays,Science Bulletin,2021,66,250-256
 23. Zheng Li, Zhandong Huang,Zheren Cai, Huizeng Li, An Li, Yali Qiao,* Jun Yang, and Yanlin Song*,Vapor-Induced Liquid Collection and Microfluidics on Superlyophilic Substrates,ACS Appl. Mater. Interfaces,2021,13,3454−3462
 24. Haihua Zhou and Yanlin Song*,Fabrication of Silver Mesh/Grid and Its Applications in Electronics,ACS Appl. Mater. Interfaces,2021,13,3493−3511
 25. Tangyue Xue, Gangshu Chen, Xiaotian Hu,* Meng Su, Zengqi Huang, Xiangchuan Meng, Ze Jin,Jiale Ma, Yiqiang Zhang,* and Yanlin Song*,Mechanically Robust and Flexible Perovskite Solar Cells via a Printable and Gelatinous Interface,ACS Appl. Mater. Interfaces,2021,13,19959−19969
 26. Bingda Chen,Feifei Qin,§Meng Su,* Zeying Zhang, Qi Pan, Miaomiao Zou, Xu Yang, Sisi Chen,Dominique Derome, Jan Carmeliet, and Yanlin Song*,Self-Driven Multiplex Reaction: Reactant and Product Diffusion via a Transpiration-Inspired Capillary,ACS Appl. Mater. Interfaces,2021,13,22031−22039
 27. Zhandong Huang,Zhipeng Zhao,§Shengdong Zhao,* Xiaobing Cai, Yiyuan Zhang, Zheren Cai,Huizeng Li,* Zheng Li, Meng Su, Chuanzeng Zhang, Yaozong Pan, Yanlin Song*, and Jun Yang*,Lotus Metasurface for Wide-Angle Intermediate-Frequency Water−Air Acoustic Transmission,ACS Appl. Mater. Interfaces,2021,13, 53242−53251
 28. Hongze Ji, Yongtao Tang, Bin Shen, Xin Qian, Zheren Cai, Fengyu Li,* Meng Su, Lei Wu, Ying Ma,and Yanlin Song,Skin-Driven Ultrasensitive Mechanoluminescence Sensor Inspired by Spider Leg Joint Slits,ACS Appl. Mater. Interfaces,2021,13,60689-60696
 29. Shengnan Chen,Zheng Li, Yali Qiao* and Yanlin Song*,Solution-processed organic semiconductor crystals for field-effect transistors: from crystallization mechanism towards morphology control,J. Mater. Chem. C,2021,9,1126-1149
 30. "Changshuai Ding,†Hanyu Jia,† Qingqing Sun,*Zhiqiang Yao, Huige Yang, Wentao Liu, Xinchang Pang, Shisheng Li,  Chuan Liu,Takeo Minari, Jinzhou Chen, Xuying Liu* and Yanlin Song,Wafer-scale single crystals: crystal growth mechanisms, fabrication methods, and functional applications,J. Mater. Chem. C,2021,9,7829-7851
 31. Zhaoxin Liu,‡Zheng Li,‡ Zheren Cai,Yali Qiao,* Yongrui Yang,Shengnan Chen, Xiaoying Ma, Huizeng Li, Qing Meng,Fengjiao Zhang and Yanlin Song*,Vapor-induced marangoni coating for organic functional films,J. Mater. Chem. C,2021,9,17518–17525
 32. Yanyan Duan, Gen Zhao, Xiaotao Liu , Jiale Ma, Shuyao Chen, Yanlin Song, Xiaodong Pi , Xuegong Yu , Deren Yang , Yiqiang Zhang ,*, Feng Guo,Highly efficient and stable inorganic CsPbBr3 perovskite solar cells via vacuum co-evaporation ,Applied Surface Science,2021,562,150153
 33. Yue Zhang,Yuxia Han,Yanting Xu,Guanghui Yu, Yu Miao, CaiYan Gao, Xueqin Zhou,*Yanlin Song* and Kejian Jiang *,Enhancing efficiency and stability of perovskite solar cells via in situ incorporation of lead sulfide layer,Sustainable Energy & Fuels,2021,5,3700–3704
 34. Yuhuan Li, Zhiwei Liu, Kuan Zhu, Liqing Ai, Pan Jia, Na Wu, Haitao Yu, Jinqiao Wang, Xi Yao, Jinming Zhou,* and Yanlin Song*,Inkjet Printed Physically-Unclonable Structural-Color Anticounterfeiting Labels with Convenient Artificial Intelligence Authentication,Adv. Mater. Interfaces,2021,8,2101281
 35. Zheng Li, Huizeng Li, An Li, Zhaoxin Liu, Zeying Zhang, Kaixuan Li, Yali Qiao,* and Yanlin Song*,Self-Driven Droplet Vehicle for Material Patterning,Adv. Mater. Interfaces,2021,8,2101309
 36. Kaixuan Li,Chang Li, Huizeng Li, Mingzhu Li,and Yanlin Song*,Designable structural coloration by colloidal particle assembly: from nature to artificial manufacturing,iScience,2021,24,102121
 37. Changqing Ye, Lei Xu, Shuoran Chen,*, Caihong Wang, Meng Su, Guoliang Dai, Xiaomei Wang, Fengyu Li, Yanlin Song* ,Controllable excitation-dependent fluorescence triggered by the increasing graphitic nitrogen in carbon dots and its application in multi-analyte detection ,Dyes and Pigments,2021,184,108772
 38. Guoqiang Fu, Xiuqin Zhang, Xuemei Chu, Yahong Zhou, Xinyu Peng, Yankun Chen, Meng Su, Minxuan Kuang*,Yanlin Song ,Rapid fabrication of photonic crystal patterns with iridescent structural colors on textiles by spray coating ,Dyes and Pigments,2021,195,109747